Members Login
Physican's Area

 

 

SERVICES

 


Nou voye HHA lakay ou ki pou ede-w avek

• Sèvis pesonnel ou
• Ede-w leve mache
• Ede-w pran medikaman ou álè

Sèvis Social

• Nou ka ede-w égxaminé finans ou
• Nou ba ou referans pogram ké kominote-w ap ofri
• Nou ede-w jwenn nursing home e kay ki fét pou asiste pèsonáj

Terapi Fizik

• Nou voye terapis pou asiste-w avek ègzésis e mouvman kô-w
• Nou gin ekipman ki pou ede ak doulè kò
• Nou bay terapi pou doulè nan pie
• Nou bay terapi pou ede ak sikilasyon

Terapy Okipasyonal

• Ki ede-w ak fonksyon jou an jou
• Ede-w okipe e abiye tet ou
• Terapi pou pwoblèm vision

Terapi Pou Fonksyon Vokal

• Nou fe évalyasyon sou fonksyon vokal
• Nou fe évalyasyon sou fonksyon tandé
• Nou fe égzèrsis a domisil pou amelyore pwoblèm je e zòrèy

Sèvis Santé Mantal

• Nou fe évalyasyon sikyat

Min ki sèvis nou ofri

• Sèvis enfimyè lisansye teknik
• Sèvis enfimyè sikatry
• Sèvis enfimyè medikal é enfimyè saldoperasyon

Nou éspésializé nan okipe poinkouti operasyon, boulé é ke nin pot lot maling

• Wound Vac Pac System
• Wound Infrared Laser Therapy
• Lymphedema Therapy

 

Lot sèvis médikal ke nou ofri

• Sèvis komplète pou moun ki fé sik, ak tout yon plan pou ede-w desann sik lan
• Nou bay sèvis noutrisyon pou ede moun ki besyon pedi poi ou ki gin pwoblèm tansyon. Nou bay rekonmandasyon e yon égzamp de manjé ki ka ede-w ak plan ou

Nou travay ak yon group moun lisansye, kalifye é sètifye pou bay bon sèvis santé. Nou travay dirèkteman avek medsin ou pou ba-w bon sèvis nan bon pri.

Lot Asistans Ke Nou Bay

• Nou asiste nan retire-w nan pogram HMO si ou nan yon e ou pa kontan
• Nou ede-w ak mete-w nan pogram Medicare pi peye pou medikaman
• Nou asiste-w nan evakyasyon le gin siklón

Transpotasyon

• Nou ede-w aplike pou sèvis STS e aranjé pou yo vin chache-w lakay ou
• Nou bay asistans pou transpotasyon privé ki ka vin chache-w epi minnin-w nan randevou dókté

Sévis Famasi

• Nou aranjé pou médikaman-w livre lakay ou
• Nou asiste-w nan prepare e konseve medikaman
• Nou ka aranje pou medikaman sik ou vin livre direkteman lakay ou

Asistans Pou Ka Ijans

• Nou travay ak tout biwo Dade County pou oganize évakyasyon é sèvis shelter an ka siklon
• Nou ede ak Emergency Responses System pou mon ki gin risk tonbe